جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آیین-نامه-اجرایی-قانون-مطبوعات

8/6/1395 هـ52862ت/69224شماره

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور

و فرهنگ وزارت 7/11/1394 مورخ 150391/1 شماره پیشنهاد به 3/6/1395 و17/5/1395 ٬20/4/1395 جلسههای در وزیران هیأت ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47 (قانون مطبوعات ـ مصوب1364ـ با اصلاحات بعدی٬ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

ماده1ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آییننامه٬ کلیه رسانههای چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری وپایگاههای خبری) و غیر برخط (انواع حاملهای داده) است.

ماده2ـ رسانههای چاپی (مطبوعات) و رسانههای الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم میتوانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)٬ هفتهای یکبار (هفته نامه)٬ ماهی یکبار (ماهنامه)٬ سه ماه یکبار (فصلنامه)٬ شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

تبصره1ـ انتشار فوقالعاده (چاپ دوم٬ سوم و ...)٬ ویژهنامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.

تبصره2ـویژهنامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

تبصره3ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآوردههای چاپی٬ لوح فشرده٬ راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است٬ منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره4ـ چاپ و انتشار ویژهنامههای محلی توسط رسانههای مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و درصورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود٬ حجم آگهیهای آن از (30 (درصد صفحات ویژهنامه نباید بیشتر باشد.

ماده3ـ رسانه الکترونیکی به رسانهای اطلاق میشود که:

الف ـ با همان صورت٬ شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی٬ هنری٬ ورزشی و نظایر اینها درمحیط رقومی (دیجیتال) به صورت دورهای مندرج در ماده (1 (این آییننامه منتشر شود.

ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامهنگاری و تحریریهای٬ تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی٬ هنری٬ ورزشی و نظایر اینها منتشر میشود مانند خبرگزاریها٬ پایگاههای خبری اینترنتی و رسانههای برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانهها به صورت لحظهای و بدون توقف است. (بر خط)

پ ـ به عنوان سامانه٬ اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (500 (گیرنده در (24 (ساعت از طریق پیامک یا شبکههای پیامرسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه٬ رایانه و مانند آن ارسال کند.

تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانههای چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عینًا همان مفاد رسانه چاپی است و  همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانههای چاپی٬ خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز٬ مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عینًا در این رسانهها درج شده است٬ مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده4ـ مؤسسه خبری مؤسسهای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات٬ نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم٬ مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید٬ جمعآوری و انتشار محتوا میکند.

ماده5 ـ در هر شماره از رسانههای موضوع این آییننامه باید نام صاحب امتیاز٬ مدیر مسئول٬ نشانی دفتر٬ تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.

تبصره1ـ رسانههای چاپی علاوه بر رعایت مفاد این ماّده٬ باید ترتیب و تاریخ انتشار٬ شماره مسلسل٬ تعداد صفحات٬ شماره هرصفحه٬ قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانهای را که رسانه در آن چاپ میشود٬ در شناسنامه اعلام کنند.

تبصره2ـ رسانههای الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت میکنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.

تبصره3ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری٬ صدا و تصویر توسط رسانههای موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (3 (این آییننامه به صورت مستمر و لحظه ای٬ الزامی است.

ماده6 ـرسانه اجارهای رسانهای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار مینماید. اجارهکننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست٬ دارای حقوق٬ اختیارات و مسئولیتهای صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

تبصره ـ اجارهکننده باید شرایط مندرج در ماده (9 (قانون مطبوعات را دارا باشد.

ماده7ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانههای موجود و یا با رسانههایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شدهاند٬ اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست٬ ممنوع میباشد.

ماده8 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانههای داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.

ماده9ـ تکثیر رسانههای موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.

ماده10ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینههای مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینههای مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد٬ نمیباشد.

ماده11ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهیهای مردم مناطق مختلف کشور٬ رسانه های محلی٬ استانی یا منطقهای موظفند ضمن رعایت ماده (2 (قانون مطبوعات در زمینه مصوب٬ حداقل (50 (درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.

ماده12ـ نقل مطالب از رسانهها و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی٬ تحقیق٬ نقد و رد مطالب بلامانع است.

تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار٬ مطالب یا تصاویر رسانهها که موجب توقیف٬ لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است٬ ممنوع است.

ماده13ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیتهای هیأت نظارت بر مطبوعات باشد٬ با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلامنظر کند.

فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده14ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی٬ سوابق اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است٬ به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذیربط٬ بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:

الف ـ عکس پرسنلی

ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات

پ ـ تصویر کارت ملّی

ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.

ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده15ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه٬ شخص حقوقی باشد٬ تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.

تبصره1ـ بالاترین مقام درخواستکننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (9 (قانون مطبوعات باشد.

تبصره2ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.

تبصره3ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

ماده16ـ احزاب٬ سازمانها و جمعیتهای سیاسی در صورتی میتوانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیتدار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

ماده17ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه٬ استعلام از مراکز ذیربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل میآورد.

ماده18ـ انتشار رسانه داخلی یک سازمان٬ مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:

الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.

ب ـ مطالب و اخبار عمدتًا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواستکننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.

پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهیهای مرتبط با صاحب امتیاز باشد.

ت ـ رایگان باشد.

تبصره1ـ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده میشود.

تبصره2ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده19ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2 (قانون مطبوعات و این آییننامه از سوی رسانه داخلی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف٬ موجب لغو مجوز خواهد شد.

ماده20ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز٬ پروانه انتشار و برای مدیر مسئول٬ کارت مدیر مسئولی صادر میکند.

ماده21ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند برای اجرای ماده (11 (قانون مطبوعات٬ تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده22ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی٬ ظرف (15 (روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.

ماده23ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (4 (و یا تبصره (5 (ماده (9 (قانون مطبوعات٬ مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است٬ نمیتوانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.

ماده24ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه٬ زمانی است که مدارک مورد نیاز٬ از سوی درخواستکننده ارایه شده باشد.

ماده25ـ در صورت فوت صاحب امتیاز٬ وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود٬ حق تقدم دارند٬ مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (16 (قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند٬ پروانه انتشار لغو میگردد.

فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانهها

ماده26ـ رسانهها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره ـ صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه٬ مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی مقرر میدارد٬ اطلاع رسانی کند.

ماده27ـ مکاتبات رسانهها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد٬ معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آییننامه٬ آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است٬ فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که صاحب امتیاز٬ شخص حقوقی باشد٬ مفاد این ماده٬ متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.

ماده28ـ مدیران مسئول رسانههایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر٬ دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک٬ گواهی رسید دریافت کنند.

تبصره1ـ مدیران چاپخانهها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام میکند٬ اقدام نمایند.

تبصره2ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانههای داخلی سازمانها و مؤسسات دولتی٬ عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.

ماده29ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات٬ با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفادهکنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده30ـ خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (23 (قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (30( روزه دریافت نموده باشند پس از وصول٬ حداکثر ظرف (24 (ساعت منتشر نمایند. تبصرههای ماده (23 (قانون یادشده برای خبرگزاری­ ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

ماده31ـ مدیران مسئول رسانهها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند٬ در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی٬ از تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده32ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانهها میتواند از همکاری اشخاص و مراکز ذیصلاح استفاده کند.

ماده33ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات٬ ضمن درج آگهی در رسانههای سراسری٬ اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانههای دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (4 (ماده (10 (قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت میکند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت مییابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

تبصره1ـ چنانچه در مرحله اول٬ نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود٬ جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل میشود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب میگردد.

تبصره2ـ هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد٬ شخصًا در جلسه حضور مییابد و دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه٬ تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.

تبصره4ـ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (16 (قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد٬ و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد٬ میتوانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده34ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (8 (ماده (9 (قانون مطبوعات اّدعایی داشته باشند٬ مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات میرسانند. هیئت یادشده در صورت احراز تخلف٬ به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار میدهد. در صورت عدم رفع تخلف٬ موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع میشود.

تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

ماده35ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانهها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دستهبندی رسانههای مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ میشود و صرفًا برای اسامی و دستههای تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.

ماده36ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (2 (و مواد (6 (و (45 (قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانهها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده٬ مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند. ماده37ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاریها و رسانههای الکترونیکی٬ نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانههای چاپی در صورتیکه توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاههای خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.

ماده38ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی٬ مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها و رسانههای الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات٬ مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آییننامه تشخیص داده شوند٬ نمیباشند.

ماده39ـ آییننامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویبنامه شماره 111648/ت49 مورخ 1365/2/5و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی /72790 شماره ٬22/10/1375 مورخ هـ17589ت/122023 شماره ٬5/7/1366 مورخ522ت/46940 شماره تصویبنامههای موضوع شماره ٬6/7/1381 مورخ هـ23037ت/32187 شماره ٬4/5/1379 مورخ هـ22284ت/13336 شماره ٬18/11/1377 مورخ هـ20783ت  لغو 28/1/1391 مورخ هـ46956ت/11985 شماره و 1/11/1383مورخ هـ32085ت/63642شماره ٬22/1/1383مورخ هـ30346ت/1715 میگردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری